HarsNet    THEMATIC NETWORK ON HAZARD ASSESSMENT OF HIGHLY REACTIVE SYSTEMS
             
Home
.
Introduction
Partnership
News
Help
Sponsors
Products, results and activities of HarsNet
contacts
links
members area
.
S2S
Thesaurus
EVITherm
vistits to this page:
Contador de visitas a la página
PQAT
Webmaster
 

Alternative
web site

____________________

ΤΙ ΕΙΝΑΙ HarsNet?

Το HarsNet είναι ένα θεματικό δίκτυο σκοπός του οποίου είναι να δημιουργηθεί ένα Forum στο οποίο Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα και Βιομηχανίες συνεργάζονται για να βελτιώσουν τη διασπορά θεμελιώδους γνώσης που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην εκτίμηση επικινδυνότητας δραστικών συστημάτων, ώστε να βελτιωθεί παγκόσμια η ασφάλεια της χημικής βιομηχανίας και να μειωθούν τα μακροπρόθεσμα κόστη στη φάση Έρευνας και Ανάπτυξης (R&D).

Οι κύριοι σκοποί του HarsNet προκύπτουν από την επείγουσα ανάγκη εισαγωγής τεχνικών εκτίμησης επικινδυνότητας δραστικών χημικών ουσιών που χρησιμοποιούνται συνήθως στις παραγωγικές διαδικασίες των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Για το λόγο αυτό έχει αναπτυχθεί ένας αριθμός δράσεων, κάθε μια από τις οποίες σχετίζεται με μια διαφορετική πλευρά της χημικής ασφάλειας.

 

HarsBook

Το HarsBook αποτελείται από έναν οδηγό για εμπειρογνώμονες και βασίζεται στη μεγάλη εμπειρία των εταίρων του προγράμματος. Περιγράφει τις καλύτερες σύγχρονες μεθόδους που είναι διαθέσιμες για την πρόβλεψη, υπολογισμό και ελαχιστοποίηση των κινδύνων εξώθερμων αντιδράσεων. Είναι δομημένο έτσι ώστε να καλύπτει όλα τα βήματα που σχετίζονται με μια χημική διεργασία, από την έρευνα για πληροφορίες ως την αποθήκευση ασταθών ουσιών. Είναι πηγή αναφοράς που μπορεί να χρησιμοποιηθεί μαζί με άλλες δραστηριότητες του HarsNet, συμπεριλαμβανομένης και της ετοιμασίας του HarsMeth. Το HarsBook είναι επίσης διαθέσιμο σε έντυπη έκδοση από τη Dechema.

HarsMeth

Σκοπός του HarsMeth είναι η παροχή μιας μεθοδολογίας για την εκτίμηση επικινδυνότητας χημικών διεργασιών στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις. Προσφέρει βοήθεια για την εκτίμηση ασφάλειας διεργασιών διαλείποντος, αλλά και ημιδιαλέιποντος έργου κατά τρόπο εύκολα δομημένο χρησιμοποιώντας βασικούς κανόνες και μεθόδους. Το κύριο μέρος του HarsMeth είναι μια σύντομη διαδικασία και λειτουργεί ως διαδραστικό on-line εργαλείο. Πέρα από το on-line εργαλείο είναι διαθέσιμο ένα έγγραφο που περιέχει όλες τις σύντομες λίστες ελέγχου. Η εκτίμηση βασίζεται σε δεδομένα που εισάγει ο χρήστης και παρέχονται γενικές υποδείξεις που αφορούν επικίνδυνες συνθήκες της διεργασίας.

HarsEdu

Σκοπός του HarsEdu είναι η παροχή μιας ανασκόπησης της υπάρχουσας εκπαίδευσης και των μαθημάτων που αφορούν τη Χημική Ασφάλεια ανά την Ευρώπη. Με τον τρόπο αυτό, οι χρήστες και πιο συγκεκριμένα οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις θα είναι ικανές να εντοπίσουν που μπορούν να βρουν την πληροφόρηση και τα μαθήματα που χρειάζονται. Ακόμα, σκοπός του HarsEdu είναι η παροχή της θεμελιώδους γνώσης που χρειάζεται κάποιος για να αντιληφθεί τους πιθανούς κινδύνους. Οι πιο θεμελιώδεις απαιτήσεις Χημικής Ασφάλειας ταξινομούνται και περιγράφονται στη δράση αυτή.

HarsBase

Το HarsBase είναι μια συλλογή διαδικτυακών συνδέσεων προς δεδομένα σχετιζόμενα με τη Χημική Ασφάλεια, όπως σημεία ανάφλεξης, θερμοχωρητικότητες κλπ. Δίνεται μια γενική θεώρηση του περιεχομένου και αξίας κάθε σύνδεσης είτε υπό μορφή σύντομης περίληψης, είτε πιο συμπυκνωμένα υπό την μορφή ενός πίνακα. Επιπλέον, δίνεται μια σελίδα για τους διαφορετικούς τύπους θερμιδομέτρων και για διάφορα εμπορικά μοντέλα. Η διαθέσιμη πληροφόρηση περιλαμβάνει τεχνικά δεδομένα, όπως αρχές λειτουργίας, εύρος θερμοκρασίας και πίεσης καθώς και εκτίμηση των πλεονεκτημάτων, των μειονεκτημάτων και των απαιτήσεων. Περιλαμβάνεται επίσης μια συλλογή βιβλιογραφικών αναφορών καλούμενη HarsLibrary, όπου μπορούν να βρεθούν επιπλέον πληροφορίες για βιβλία και άρθρα που αφορούν τη Χημική Ασφάλεια.

HarsRes

Σκοπός αυτής της δράσης είναι η πρόταση και προαγωγή νέων ερευνητικών προγραμμάτων, ώστε να υποστηριχθούν οι προτεινόμενες μεθοδολογίες και να αυξηθεί η γνώση για όλα τα θέματα που σχετίζονται με την Ασφάλεια. Ως αποτέλεσμα, το πρόγραμμα AWARD (Advanced Warning Against Runaway Disposal) που βρίσκεται σε εξέλιξη από τον Ιούνιο του 2001. Είναι ένα ερευνητικό πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαική Ένωση για τον πρόωρο εντοπισμό μη ελεγχόμενων αντιδράσεων (runaway), στο οποίο οι εταίροι του HarsNet ερευνούν νέα συστήματα και τεχνολογίες για την αποφυγή απώλειας ελέγχου τέτοιων διεργασιών.

HarsSMEs

Το HarsSMEs είναι η διασύνδεση ανάμεσα στους εταίρους του HarsNet και την Βιομηχανία. Η δράση αυτή υποστηρίζει εθνικά fora, συνέδρια και μεμονωμένες συναντήσεις. Στόχοι αυτών των δραστηριοτήτων είναι να δημιουργηθεί ένα ευρύς ευρωπαϊκός χώρος διακίνησης ιδεών για την ανταλλαγή γνώσης και τεχνολογικής ανάπτυξης και να εδραιωθεί μια πλατφόρμα διασποράς της εργασίας του δικτύου, ώστε να μπορέσει η Χημική Βιομηχανία να εξηγήσει τα προβλήματα και της ανησυχίες της.

Top of the page

Δήλωση

 

Keywords: “desktop method” “prediction techniques” “vent sizing” accident accidents accumulation adiabatic ADT ADT24 assessment batch calorimeter calorimetry chemical chemicals chemistry combustion critical decomposition design enthalpy exotherm explosion flammable hazard hazards ignition incident incidents industrial inherent intrinsic isoperibolic isothermal kinetic kinetics measure measures MTSR network onset prevention rate reaction reactions reactivity reactor risk runaway runaways safety screening Semenov semi-batch stability Stoessel storage synthesis thematic thermal thermodynamic TMR unstable